صفحه اصلی > خدمات الکترونیک > سامانه ارتباط با مشتریان 
فرم ثبت شکایات شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

نوع درخواست:
          شکایت         انتقاد        پیشنهاد       تشکر                                                                                                                                                                                                                                                  
 موضوع درخواست :
 
 اولویت درخواست :    
 
نام و نام خانوادگی :

شماره موبایل :
 وضعیت تملک :              
  مالک          مستاجر
شماره اشتراک :


توضیحات :

تصاویر منتخب