صفحه اصلی > خدمات الکترونیک > خدمات قابل ارائه 

                            لیست خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان

1-صدور قبض المثنی

2-ثبت در خواست تسویه حساب

3-ثبت در خواست اصلاح صورت حساب

4-ثبت وصول وجه قبض

5-ثبت اعلام شماره کنتور

6- اشتراک پذیری

7-تغیر نام

8- ثبت دستور کار قطع گاز تخریب نوسازی

9-ثبت دستور کار قطع گاز به در خواست مشترک

10-ثبت دستور کار وصل گاز بدلیل پرداخت بدهی

11- ثبت دستور کار وصل گاز بدلیل تغییر سیستم لوله کشی

12-ثبت دستور کار پس از پرداخت خسارت

13-ثبت دستور کار در خواست نصب علمک

14- ثبت دستور کار جابجایی و نصب مجدد علمک

15-ثبت دستور کار جمع آوری علمک

16- ثبت دستور کار برسی و تعویض کنتور های خراب

17-ثبت دستور کار آ زمایش وسایل اندازه گیری

18- ثبت دستور کار خسارتی ها

19- دستور کار تغییر ظرفیت اشتراک

20- استعلام دفاتر اسناد رسمی


تصاویر منتخب