صفحه اصلی > مشترکین > دفترچه راهنمای مشترکین 
دفترچه راهنمای مشترکین
 
 
متون عمومي
 
تعاریف
عبارات و اصطلاحات ذیل هنگامی که در مکاتبات ، قراردادهای فروش گاز طبیعی ،تعرفه ها و مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی بکار روند و مفاهیم ذیل را خواهند داشت .
 1- شرکت :
منظور شرکتهای گاز استانی / شهری یاشرکت ملی گاز ایران است .
 2- گاز طبیعی :
مخلوطی از گاز متان و مقدار جزیی ترکیبات دیگر .
 3- متقاضی :
عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط که تقاضای استفاده از گاز طبیعی را از شرکت بنماید .
 4- مشترک :
عبارت است از شخص حقیقی و یا حقوقی که نسبت به پرداخت هزینه های مربوطه طبق ضوابط اقدام و شماره اشتراک به وی تخصیص یافته باشد .
  5- انواع مشترک (از لحاظ مقدار مصرف ):
1-5- مشترک جزء :
به مشترکی اطلاق میگردد که از گاز طبیعی با فشار 4/1 پوند بر اینج مربع استفاده و یا حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی کمتر یا برابر با 160 متر مکعب باشد .
2-5- مشترک عمده : 
به مشترکی اطلاق میگردد که از گاز طبیعی با فشار بیش از 4/1 پوند بر اینچ مربع استفاده و یا حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی بیشتر از 160 متر مکعب باشد .
6- دستگاه اندازه گیری گاز (کنتور / شمارشگر):
دستگاهی است که برای اندازه گیری مقدار مصرف گاز به کار می رود.
 7- پیمان فروش گاز طبیعی :
عبارت است از قراردادی که فی ما بین شرکت ومتقاضی منعقد وطبق مفاد آن جریان گاز مشترک دایر می گردد.
 8- هزینه برقراری انشعاب :
مبلغی است که به تناسب ظرفیت کنتور / ایستگاه اندازه گیری بابت اعطاء امتیاز اشتراک گاز طبیعی و تامین قسمتی از هزینه های تمام شده تاسیساتی که خطوط انتقال و خطوط تغذیه و شبکه توزیع را به تاسیسات مشترک متصل می نماید، از مشترک اخذ می گردد .
9- گاز بها :
عبارت است از بهای یک متر مکعب گاز طبیعی ( مبنای محاسبه گاز طبیعی برای مشترکین جزء شمارنده شمارشگر و برای مشترکین عمده متر  مکعب استاندارد ) می باشد. 
10- آبونمان ثابت :
عبارت است از مبلغی که ما هیانه به تناسب ظرفیت کنتور / ایستگاه اندازه گیری از مشترکین جزء و عمده اخذ می گردد .
11- انشعاب آزاد :
انشعابی است که برای برقراری آن از مشترک هزینه برقراری انشعاب (حق اشتراک و هزینه انشعاب ) دریافت نمی گردد. جهت واگذاری این نوع انشعاب متقاضی می باید متناسب با ظرفیت کنتور ماهیانه مبلغ ثابتی را به عنوان آبونمان آزاد پرداخت نماید.
12- آبونمان آزاد :
عبارت است از مبلغی ثابت که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور / ایستگاه اندازه گیری از مشترکین جزء / عمده دارای انشعاب آزاد اعلاوه بر آبونمان ثابت عادی اخذ می گردد.
 
 
 
گاز بها
حسب ابلاغ شماره 260-1/28 مورخ 5/2/83 وزیر محترم نفت بهای فروش گاز طبیعی به شرح ذیل اعلام می گردد:
 
شماره تعرفه
نوع مصرف
شامل
گاز بهاء سال 83
(ریال)
1
خانگی(متوسط)
 
80
2
عمومی
گروه1
اماکن و تاسیسات دولتی ، کسب و خدمات
200
گروه2
آموزش ، پرورشی ، مدارس علوم دینی ، مؤسسات خیریه ، اماکن مذهبی ، مراکز شبانه روزی ، معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره)
70
گروه3
مساجد ، حسینیه ها ، تکایا
35
گروه4
نانوائیها ، گرمابه ها
25
3
صنعتی
گروه1
واحدهای صنعتی، کشاورزی، دامپروری، هتل ها، مسافرخانه ها
5/138
 
گروه2
پالایشگاه و تلمبه خانه ها (در مالکیت وزارت نفت)
35
پتروشیمی تولید کود اوره
40
سایر پتروشیمی های دولتی
90
گروه3
نیروگاهها (در مالکیت وزارت نیرو)
3/29
گروه4
حمل ونقل (برای ایستگاههای CNG)
60
 
* مرجع تعیین و تشخیص نوع اشتراک مصرف کنندگان ، شرکت ملی گاز بوده و شرکتهای تابعه آن بوده و برای مشترکین لازم الاتباع می باشد .
 
 
               1-2  اماکن و تاسیسات دولتی (عمومی)، کسب وخدمات (تجاری)
                2-2  آموزشی، پرورشی (ورزشی)، اماکن مذهبی، مدارس علومدینی، خیریه (مذهبی و خیریه)
                3-2  مساجد، حسینیه ها و تکایا (ویژه مذهبی)
                4-2  نانواییها، گرمابه ها(ویژه تجاری)
                1-3  واحدهای صنعتی، کشاورزی، دامپروری، هتل ها و مسافرخانه ها
                2-3  پالایشگاهها و تلمبه خانه ها، پتروشیمی تولید کود اوره، پتروشیمی (سایر)
                3-3  نیروگاههای وزارت نیرو
                4-3  حمل و نقل
      توضیحات :
              - مبنای محاسبه متر مکعب گاز طبیعی برای مشترکین جزء، شمارنده شمارشگر می باشد.
              - مبنای محاسبه متر مکعب گاز طبیعی برای مشترکین عمده، متر مکعب استاندارد می باشد.
              - بخشهای مصرف صنعتی از شماره 4-1-3 بر اساس مستندات ابلاغی از نرخهای مخفف برخوردار
               بوده و اعمال آن منحصر به سال جاری خواهد بود.
 
هزینه انشعاب
-            مشترکین جزء :
هزینه برقراری انشعاب ( حق اشتراک و هزینه انشعاب ) مشترکین جزء بشرح ذیل می باشد .  
1-1 مشترکینی که آمادگی پرداخت کل هزینه برقراری انشعاب را دارند :
الف : از تاریخ 1/1/82 لغایت 31/3/82 :
ردیف
حداکثر زیر بنای مفید
حداکثر تعداد واحد
ظرفیت کنتور(مترمکعب در ساعت)
هزینه برقراری انشعاب (ریال)
1
*120
1
6
75000
2
250
1
10
125000
3
500
3
16
2000000
4
800
5
25
3125000
5
1300
8
40
5000000
6
200
12
65
8125000
7
3000
20
100
12500000
8
5000
30
160
20000000
* در مورد کلیه شهرها و روستاهای کشور (بجز مراکز استانها) حداکثر زیر بنا تا 150 متر مربع ملاک است .
- سهم مبلغ حق اشتراک از هزینه برقراری انشعاب مشترکین جزء از رابطه زیر بدست می آید:  ظرفیت کنتور * 25000 = حق اشتراک مشترکین جزء (ریال)  
ب : از تاریخ 1/4/82  لغایت 29/12/82 :
با توجه به ابلاغ اخیر وزیر محترم نفت موضوع نامه شماره 1076- 1 / 28 مورخ 15/4/82 در رابطه با اعمال تخفیف در هزینه بر قراری انشعاب سال 1382 از ابتدای تیرماه سال جاری مراتب در هیئت مدیره محترم شرکت ملی گاز ایران مطرح و به شرح ذیل مصوب گردید .
 -    هزینه برقراری انشعاب در شهرهای تهران - اصفهان - مشهد - شیراز تبریز برابر است با :
کنتورهای 6 متر مکعبی                      معادل                           746600    ریال
کنتورهای 65 متر مکعبی                    معادل                           8801500  ریال
سایر کنتورها                                      معادل                           ظرفیت کنتور * 115000  (ریال)
-    هزینه برقراری انشعاب برای کلیه کنتورها در سایر شهرها و روستاها برابر است با :
ظرفیت کنتور * 115000  (ریال)
-  سهم مبلغ حق اشتراک از هزینه برقراری انشعاب مشترکین جزء از رابطه ذیل بدست می آید:
ظرفیت کنتور * 15000 = حق اشتراک مشترکین جزء (ریال)
-  مبنای تعیین ظرفیت کنتور جهت مصارف خانگی تطابق هر دو مورد حداکثر تعداد واحد و حداکثر زیر بنای مفید در جدول می باشد .
-  مبنای تعیین ظرفیت کنتور جهت مصارف گرمایشی غیر خانگی صرفا تطابق حداکثر زیر بنای مفید در جدول می باشد .
 2-1 مشترکینی که متقاضی عدم پرداخت  هزینه برقراری انشعاب می باشند (انشعاب آزاد) :
مبلغی تحت عنوان آبونمان ثابت مایان مطابق رابطه ذیل پرداخت خواهند نمود:
آبونمان عادی (انشعاب غیر آزاد) + (ظرفیت کنتور) * 2000 = آبونمان ثابت ماهیانه (انشعاب آزاد)
تبصره 1 :  بر اساس قانون، هزینه برقراری انشعاب (حق اشتراک و هزینه انشعاب)مساجد، تکایا، حسینیه ها، حوزه های علمیه ، اماکن مقدسه مذهبی اسلامی و اماکن مذهبی اقلیتهای رسمی با ارائه تاییدیه (فرم شماره 7 صفحه 44) و (فرم شماره 8 صفحه 45) تا حد ظرفیت کنتور 100 متر مکعب مشمول بخشودگی قرار می گیرند.
تبصره 2 : بر اساس بند (ه) ماده 175 قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هزینه برقراری انشعاب (حق اشتراک و هزینه انشعاب) ساختمانهای جدیدالاحداث رده های مقاومت بسیج و کانونهای فرهنگی و ورزشی بسیج با ارائه تاییدیه (فرم شماره 13 صفحه 50 ) تا حد کنتور 100متر مکعب مشمول بخشودگی قرار می گیرند .
تبصره 3 : بر اساس ماده 7 آیین نامه اجرائی ماده 13 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان حق اشتراک و هزینه انشعاب (حق اشتراک و هزینه انشعاب) ملک مسکونی جانبازان با درصد جانبازی 25% به بالا با معرفی نامه بنیاد جانبازان (فرم شماره14 صفحه 51 ) برای یک نوبت تا حد کنتور 10 متر مکعب مشمول بخشودگی قرار می گیرند .
تبصره 4:در صورت فوت جانباز با درصد جانبازی 25% به بالا همسر وی نیز  با ارائه معرفی نامه از سوی بنیاد جانبازان (فرم شماره 14 صفحه51) صرفا“ بـرای یک نوبـت از پـرداخت هزینه برقراری (حق اشتراک و هزینه انشعاب) ملک  مسکونی خود تا حد ظرفیت کنتور 10متر مکعب معاف می باشند .
تبصره 5: چنانچه حداکثر زیر بنای مفید و یا تعداد واحد مشترکین تبصره 1 و 2 بیش از حد ظرفیت کنتور 100 متر مکعب باشند مابه التفاوت هزینه برقراری انشعاب (حق اشتراک و هزینه انشعاب) اخذ خواهد شد .
تبصره 6: چنانچه حداکثر زیر بنای مفید و یا تعداد واحد مشترکین تبصره 3 و 4 بیش از حد ظرفیت کنتور 10 متر مکعب باشند مابه التفاوت هزینه برقراری انشعاب (حق اشتراک و هزینه انشعاب) اخذ خواهد شد .
2-            مشترکین عمده :
هزینه برقراری انشعاب مشترکین عمده بشرح ذیل می باشد.
  1-2   مشترکینی که آمادگی پرداخت کل هزینه برقراری انشعاب را دارند :
هزینه های برقراری انشعاب
( سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی + هزینه انشعاب + حق اشتراک)
نوعایستگاه
سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی + 40000000 + (ظرفیت ایستگاه * 125000)
60به2 ، 60به60 و 250به250
1000 به 1000
سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی + 100000000 + (ظرفیت ایستگاه * 125000)
250به60 و 250به15
سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی + 100000000 + (ظرفیت ایستگاه * 125000)
1000به60 و 1000به250
 * سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی برابر است با:
(طول خط لوله اختصاصی به متر) * (قطر خط لوله اختصاصی به اینچ) * 40000 
2-2  مشترکینی که متقاضی عدم پرداخت هزینه برقراری انشعاب می باشند(انشعاب آزاد) :
مبلغی تحت عنوان آبونمان ثابت ماهیانه مطابق رابطه ذیل پرداخت خواهند نمود.
= آبونمان ثابت ماهیانه
(طول خط لوله اختصاصی به متر) * (قطر خط لوله اختصاصی به اینچ) * 800 + (ظرفیت ایستگاه) * 3250     
 تبصره :سهم هزینه خط اصلی برای نیروگاهها و صنایع بزرگ منظور نگردیده است و بطور موردی برسی و اعلام هزینه خواهد شد.
سهم مبلغ حق اشتراک از هزینه برقراری انشعاب مشترکین عمده از رابطه ذیل بدست می آید:
(ظرفیت ایستگاه) *  77000 = حق اشتراک مشترکین عمده (ریال)
 
تقسیط هزینه انشعاب
تقسیط هزینه برقراری انشعاب (مشترکین جزء)
 
به منظور ایجاد تسهیلات برای متقاضیان گاز طبیعی و در راستای بهره برداری بهینه از سرمایه گذاری انجام شده و استفاده از ظرفیت های اشتراک پذیری ، هزینه برقراری انشعاب مشترکین جزء تا ظرفیت کنتور 160 بر اساس سیاستهای شرکتهای گاز استان / شهر در حالتهای ذیل قابل تقسیط می باشد:
1-   تقسیط هزینه برقراری انشعاب با در یافت پیش قسط و مابقی در 4 دوره صورتحساب دو ماهه برای شهرهای تهران - اصفهان - مشهد شیراز - تبریز طبق جدول شماره (1-1) و سایر شهرها و روستاها طبق جدول شماره (2-1) بترتیب در صفحات 24 و 25 می باشد.
جهت معرفی اینگونه متقاضیان به سیستم مکانیزه مشترکین از کد یک رقمی (4) در محل ستون 78 کارت 12 فرم اطلاعیه با کنتور که تحت عنوان «کد هزینه نصب» ایجاد گردیده است استفاده خواهد شد.
 
(جدول شماره 2-1)
جدول تقسیط هزینه برقراری انشعاب مشترکین جزء جهت سایر شهرها و روستاها از اول تیرماه 1382
 
الف: قسمتی نقدی بقیه در چهار قسط                                                           (ریال)
تقسیط در چهار دوره صورتحساب
نقدی
هزینه برقراری انشعاب
ظرفیت کنتور (متر مکعب)
ردیف
150000
90000
690000
6
1
250000
150000
1150000
10
2
400000
240000
1840000
16
3
625000
375000
2875000
25
4
1000000
600000
4600000
40
5
1625000
975000
7475000
65
6
2500000
1500000
11500000
100
7
4000000
2400000
18400000
160
8
 
آبونمان ثابت ماهیانه
مبلغی است که به تناسب حداکثر ظرفیت کنتور / ایستگاه بابت جبرانبخشی از هزینه های استهلاک، از مشترکین بشرح جدول ذیل دریافت میگردد .
 
1-   مشترکین جزء
(ریال)
ردیف
ظرفیت کنتور(متر مکعب در ساعت)
آبونمان ثابت ماهیانه (انشعاب آزاد)
آبونمان ثابت ماهیانه (عادی)
1
6
16200
4200
2
10
27000
7000
3
16
43200
11200
4
25
67500
17500
5
40
108000
28000
6
65
175500
45500
7
100
270000
70000
8
160
432000
112000
آبونمان ثابت ماهیانه با استفاده از فرمول ذیل محاسبه شده است :
(ظرفیت ایستگاه) * 700 =آبونمان ثابت ماهیانه (ریال)
 
2-مشترکین عمده
آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین با حداکثر مصرف ساعتی بیشتر از 160 مترمکعب بر اساس فرمول ذیل محا سبه و دریافت می گردد :
(ظرفیت ایستگاه) * 1250 =آبونمان ثابت ماهیانه (ریال)
آبونمان انشعاب آزاد با استفاده از فرمول ذیل محاسبه می گردد:
= آبونمان ثابت ماهیانه(ریال)
طول خط لوله اختصاصی به متر*قطر خط لوله اختصاصی به اینچ *800 + (ظرفیت ایستگاه)* 3250  
تبصره :در صورت پرداخت هزینه های خط اختصاصی توسط مشترک آبونمان ثابت ماهیانه برابر است با :                                 (ظرفیت ایستگاه) * 3250 = آبونمان ثابت ماهیانه
عوارض شهرداری
عوارض شهرداری جهت مشترکین باستثناء مصارف صنعتی ، معدنی و کشاورزی (03/0) بهای گاز مصرفی می باشد.
تبصره : مراکز مشروحه زیر حسب مورد از پرداخت عوارض شهرداری در رابطه با مصرف گاز معاف می باشند :
سازمان تامین اجتماعی ، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران .
دستورالعمل برخی آیین نامه ها
 
1-هزینه برقراری انشعاب (حق اشتراک و هزینه انشعاب) مساجد،تکایا، حسینیه ها،حوزه های علمیه، اماکن مقدسه مذهبی اسلامی و اماکن مذهبی اقلیتهای رسمی با ارائه تاییدیه (فرم شماره 7 صفحه 44 ) و (فرم شماره 8 صفحه 45) تا حد ظرفیت کنتور  100 متر مکعب مشمول بخشودگی قرار می گیرند .
تبصره :چنانچه حد اکثر مصرف ساعتی اینگونه مشترکین بیش از حد ظرفیت کنتور 100 متر مکعب باشد مابه التفاوت هزینه برقراری انشعاب (حق اشتراک و هزینه انشعاب) اخذ خواهد شد .
2- بر اساس بند ((ه)) ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ساختمانهای جدیدالاحداث رده های مقاومت بسیج و کانون فرهنگی و ورزشی بسیج طی دوره برنامه سوم از پرداخت هزینه برقراری انشعاب (حق اشتراک و هزینه انشعاب) تا حد ظرفیت کنتور 100متر مکعب معاف می باشند .
تبصره 1-ملاک تشخیص ساختمانهای جدیالاحداث مورد اشاره پروانه ساختمانی از سوی شهرداری محل وقوع ملک می باشد که می باید تاریخ صدور آن را 1/1/79 به بعد باشد .
 تبصره 2 معافیت مذکور شامل ساختمانهای قدیمی و یا ساختمانهایی که استیجاری بوده و یا موقتا“ در اختیار نیروی مقاومت بسیج قرار گرفته نمی باشد .
تبصره 3 مالکیت ساختمانهای جدیدالاحداث فوق الذکر به ردة مقاومت بسیج می باید با ارائه فرم درخواست ( شمارة 13 صفحة 50 ) مورد تأیید بالاترین رده مقاومت بسیج هر استان / شهر قرار گیرد .
 3-  جانبازان با درصد جانبازی 25% به بالا صرفاً برای یک نوبت از پرداخت هزینه برقراری انشعاب (حق شتراک و هزینه انشعاب) مربوط به ملک مسکونی خود در حد کنتور 10متر مکعب معاف می باشند .
 تبصره 1 :  افرادی که درصد جانبازی ایشان طی فرم معرفی جانباز ( فرم شماره14 صفحه51 ) از سوی اداره بنیاد جانبازان استان / شهرستان تأیید شده باشد مشمول استفاده از تسهیلات ماده 7 آئین نامة اجرایی ماده 13 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان خواهد شد .
 تبصره 2 :  تعلق مالکیت ملک مسکونی پس از ارائه فرم معرفی جانبازان از سوی اداره بنیاد جانبازن استان / شهر می باید احراز گردد .
   -در خصوص احراز مالکیت ، تطبیق مشخصات جانباز با مشخصات مندرج در سند مالکیت کفایت می نماید .
 تبصره 3 : در مجتمع های مسکونی معادل مبلغ هزینه برقراری انشعاب (حق اشتراک و هزینه انشعاب) مربوط به کنتور 10 متر مکعب ( بازاء هر جانباز معرفی شده از سوی اداره بنیاد جانبازان استان / شهر مربوطه ) از مبلغ هزینه های برقراری انشعاب (حق اشتراک و هزینة انشعاب) مربوط به کل مجتمع کسر خواهد شد .
 تبصره 4 :  جانباز با درصد جانبازی 25% به بالا صرفاً یک نوبت در کل کشور مجاز است از تسهیلات موضوع آئین نامة اجرائی ماده 13 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی    جانبازان انقلاب اسلامی استفاده نماید .
 تبصره 5 :  فرم معرفینامه جانباز ( فرم شماره 14 صفحه 51) در مراکز استان با امضاء مدیر کل بنیاد جانبازان که اسامی ایشان مطابق لیست اعلام شده می باشد صادر خواهد شد .
 تبصره 6 :  فرم معرفینامه جانباز ( فرم شماره 14 از صفحه51 ) در شهرستان با امضاء رئیس بنیاد جانبازان شهرستان که اسامی ایشان متعاقباً از سوی مدیر کل بنیاد جانبازان هر استان به شرکت گاز همان استان اعلام می گردد صادر خواهد شد .
 تبصره 7 : جانبازان با درصد جانبازی 25% به بالا چنانچه قبلاً مشترک / مصرف کننده گاز طبیعی بوده و ازتسهیلات مزبور استفاده ننموده باشند در صورت افزایش مصرف ( هنگام تغییر ظرفیت کنتور تا حد کنتور 10متر مکعب) می توانند برای یک بار از این تسهیلات استفاده نمایند .
تبصره 8 :  در صورت صدور فرم معرفی جانبازان از سوی اداره بنیاد جانبازان استان / شهر برای املاک آنها که به صورت مشاعی می باشد استفاده از تسهیلات مزبور صرف نظر از میزان مالکیت برای یک نوبت بلا مانع می باشد و در این خصوص تطبیق مشخصات مندرج در سند کفایت می نماید .
تبصره 9 :  در صورت فوت جانباز ، همسر وی می تواند از کلیه امتیازات و تسهیلات موضوع معافیت هزینه برقراری انشعاب (حق اشتراک و هزینه انشعاب) تا کنتور 10 متر مکعب برای یک نوبت در کل کشور با ارائه معرفینامه ( فرم شماره14 صفحه 51 ) استفاده نماید .
تبصره 10 : تاریخ اجرای آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان از تاریخ تصویب هیئت محترم وزیران 15/8/79 می باشد
4-             بهای گاز مصرفی واحدهای تولید نان صنعتی و مرغوب با توجه به موارد ذیل و پس از ارائه مدارک مثبته همانند نانوائیهای سنتی براساس تعرفه ویژة تجاری محاسبه و دریافت می گردد .
 تبصره 1 :  منظور از نانهای صنعتی مرغوب در این آئین نامه، انواع نانهای حجیم و نیمه حجیم است که با کیفیت خوب ، بهداشتی ، سالم و با رعایت استانداردهای ملی ایران تولید می شود .
 تبصره 2 :  منظور از نان حجیم نانی است که از آرد ، آب ، نمک ، مخمر ( خمیر ترش ) و در صورت نیاز مواد افزودنی مجاز طی فرایندی پخت و تهیه می گردد . چنانچه ضخامت بافت آن بین ( 5/2 ) تا ( 5 ) سانتی متر باشد در گروه نانهای نیمه حجیم و بیش از آن در گروه نانهای حجیم قرار می گیرد .
 تبصره 3 :  متقاضیان احداث واحدهای نان صنعتی مرغوب حتماً می بایست در ابتدا نسبت به اخذ سهمیه از سازمان غله کشور اقدام و سپس از وزارت صنایع و معادن جواز تاسیس اخذ نمایند .
 تبصره 4 : روش تولید و ماشین آلات مورد نیاز برای تولید نانهای صنعتی مرغوب باید به شکلی باشد که دارای همزن خمیر، اتاق تخمیر اولیه ، فر پخت نان با شعله غیر مستقیم ، خنک کننده و سیستم بسته بندی و مجهز به سیستم آزمایشگاهی آرد و نان باشند .
 تبصره 5 : مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با مشارکت وزارتخانه های بازرگانی ، صنایع و معادن ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور نسبت به تدوین استاندارد ماشین آلات تولید آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نمایند . ضوابط اجرایی اجباری استاندارد یاد شده برای تولید کنندگان نانهای صنعتی مرغوب فراهم شود .
 تبصره 6 : نانوایان سنتی می توانند به تنهایی  یا با مشارکت سایر نانوایان نسبت به تغییر نانوایی خود از سنتی به صنعتی با اولویت نسبت به سایر متقاضیان و با رعایت شرایط  مندرج در تبصره (4) اقدام نمایند.
 5- چنانچه مقتضیات ایجاب نماید که مقررات حاضر تعدیل و یا تغییر پیدا کند و یا مقررات جدیدی وضع گردد مشترک ملزم به رعایت آن خواهد بود .

تصاویر منتخب