صفحه اصلی > سیستم های مدیریتی > نظام مشارکت 

اعضاء شورای مشارکت شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

سیامک حیدری (رئیس شورای مشارکت)

عباس قلی پور (دبیر شورای مشارکت)

مجید مهدیان – شهرام اسدی – کورش محمدی – ابراهیم غلامی – احسان فروزنده – مریم حبیب پور – حکیمه نوری (اعضاء شورا)

فاطمه امیدی (کارمند دبیرخانه شورای مشارکت)


گواهی سطح یک اهتمام به تعالی نظام پیشنهادهاتصاویر منتخب