صفحه اصلی > معرفی شرکت > اساسنامه شرکت 

دریافت ، توزیع ، خرید و فروش و حق العمل کاری گاز طبیعی با رعایت مقررات و قوانین مربوطه ، حفظ و نگهداری و اداره عملیات مربوط به شبکه های توزیع گاز، ایستگاههای تقلیل فشار گاز ، ایستگاهای اندازه گیری ، حفاظت از زنگ و سایر تاسیسات و ابنیه مرتبط با فعالیت شرکت ، ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی ، فروش گاز بر اساس قرارداد و اهتمام در ارتقاء کیفیت خدمات قبل و بعد از فروش به مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی ، مطالعات فنی –اقتصادی و طراحی و اجرای طرحهای گاز رسانی و ایجاد و احداث تاسیسات لازم جهت نیل به اهداف شرکت حسب برنامه های مصوب شرکت گاز ایران ،مشارکت و اهتمام در تهیه و تنظیم مقررات و استاندارهای فنی و ایمنی و لزوم رعایت ضوابط و استاندارها در کمی زمینه های بهره برداری ،نگهداری تاسیسات و اطمینان از اجراء کمی زمینه های بهره برداری ، نگهداری تاسیسات و اطمینان از اجراءو رعایت ضوابط مذ کور توسط مصرف کنند گان گاز طبیعی و همچنین فراهم آوردن شرایط مناسب و لازم برای توسعه و پیشرفت فعالیتهای موضوعه شرکت از لحاظ علمی ، فنی و اقتصادی و کو شش به منظور ارتقاء سطح دانش ومعلومات تخصصی نیروی انسانی در جهت توسعه امر فعالیتهای موضوعه شرکت و افزایش بهره وری نیروی انسانی ،کوشش در اداره امور شرکت بر مبنای بنگاههای اقتصادی ، بهینه سازی و بهره وری مناسب از امکانات و منابع برقراری نظامهای حسابداری مدیریت و صنعتی – هر گونه اقدام دیگر مرتبط با صنعت گاز با موافقت مجمع عمومی..     

گسترده جغرافیایی : محدوده جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری 

محل دفتر مرکزی : تهران – خیابان طالقانی – چهار راه مفتح –شماره 401

محل شرکت : استان چهار محال و بختیاری- شهرکرد – بلوار فارابی شمالی– شرکت گاز استان


تصاویر منتخب