صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار شرکت های پالایش گاز  


نسخه چاپي

آگهي مناقصه عمومي* يك مـرحله اي* شماره 13/1400

موضوع مناقصه: خرید 29718 متر لوله ¾ فلزی

آگهي مناقصه عمومي* يك مـرحله اي* شماره 13/1400
همراه با ارزیابی کیفی


1- مناقصه گزار : شركت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختياري

2- موضوع مناقصه: خرید 29718 متر لوله ¾ فلزی
3- شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد: مناقصه موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53090498 می باشد.

4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 9 روز دوشنبه تاریخ 14/04/1400 می باشد.
5- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 18 روز پنج شنبه تاریخ 17/04/1400 می باشد.
6- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 18 روز پنج شنبه تاریخ 31/04/1400 می باشد.
7- تاریخ بازگشایی پاکت ارزیابی مناقصه : ساعت 8صبح روز شنبه تاریخ 02/05/1400
8- تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد : ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 03/05/1400
9- نوع و مبلغ تضمین فرايند ارجاع كار : يكي ازتضامين معتبر درآيين نامه تضمين معاملات دولتي مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران به مبلغ 892,000,000 (هشتصدو نودو دو میلیون) ريال ميباشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهركرد ـ خیابان فارابي شمالي به شماره تلفن 4-33339002-038 (داخلی 2081)

چاپ نوبت اول : روز شنبه مورخ 12/04/1400
چاپ نوبت دوم : روز یک شنبه مورخ 13/04/1400

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/04/09 - ٠٨:٤٢
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 119

خروج
تصاویر منتخب