صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار شرکت های پالایش گاز  


نسخه چاپي

آگهي مناقصه عمومي* يك مـرحله اي* شماره 12/1400

موضوع مناقصه: اجرای عملیات گازرسانی به شبکه های توسعه یافته شهرستان لردگان

آگهي مناقصه عمومي* يك مـرحله اي* شماره 12/1400
همراه با ارزیابی کیفی


1- مناقصه گزار : شركت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختياري

2- موضوع مناقصه: اجرای عملیات گازرسانی به شبکه های توسعه یافته شهرستان لردگان
3- شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد: مناقصه موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53090038 می باشد.

4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 9 روز دو شنبه تاریخ 07/04/1400 می باشد.
5- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 18 روز چهار شنبه تاریخ 09/04/1400 می باشد.
6- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 18 روز چهار شنبه تاریخ 23/04/1400 می باشد.
7- تاریخ بازگشایی پاکت ارزیابی مناقصه : ساعت 8 صبح روز شنبه تاریخ 26/04/1400
8- تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد : ساعت 10 صبح روز یک شنبه تاریخ 27/04/1400
9- نوع و مبلغ تضمین فرايند ارجاع كار : يكي ازتضامين معتبر درآيين نامه تضمين معاملات دولتي مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران به مبلغ 000ر000ر200ر2 (دو میلیارد و دویست میلیون) ريال ميباشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهركرد ـ خیابان فارابي شمالي به شماره تلفن 4-33339002-038 (داخلی 2081)

چاپ نوبت اول : روز یک شنبه مورخ 06/04/1400
چاپ نوبت دوم : روز دوشنبه مورخ 07/04/1400

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/04/07 - ٠٨:٤٠
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 125

خروج
تصاویر منتخب