صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

آگهي مناقصه عمومي * يك مـرحله اي* شماره 06/99 همراه با ارزيابي كيفي به شماره مجوز 1399.1893

آگهي مناقصه عمومي * يك مـرحله اي* شماره 06/99 همراه با ارزيابي كيفي به شماره مجوز 1399.1893

آگهي مناقصه عمومي * يك مـرحله اي* شماره 06/99 همراه با ارزيابي كيفي به شماره مجوز 1399.1893

آگهي مناقصه عمومي * يك مـرحله اي* شماره 06/99
همراه با ارزيابي كيفي به شماره مجوز 1399.1893

1- مناقصه گزار : شركت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختياري

2- موضوع مناقصه: تامین نیروی انسانی پشتیبانی عمومی در اداره مرکزی و ادارات تابعه شرکت گاز استان

3- شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد: مناقصه موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات می باشد.

4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 8 روز شنبه تاریخ 28/04/99 می باشد.
5- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 18 روز یک شنبه تاریخ 29/04/99 می باشد.
6- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 18 روز یک شنبه تاریخ 12/05/99 می باشد.
7- تاریخ بازگشایی پاکت ارزیابی مناقصه : ساعت 9 صبح روز دو شنبه تاریخ 13/05/99
8- تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد : ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 14/05/99
9- نوع و مبلغ تضمین فرايند ارجاع كار : يكي ازتضامين معتبر درآيين نامه تضمين معاملات دولتي مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران به مبلغ 000ر000ر610ر3 ( سه میلیارد و ششصد و ده میلیون ) ريال ميباشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهركرد ـ خیابان فارابي شمالي به شماره تلفن 4-33339002-038 (داخلی 2081)نوبت اول : چهارشنبه 25/04/99
نوبت دوم : پنج شنبه 26/04/99

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/04/29 - ٠٩:٥٣
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 368

خروج
تصاویر منتخب

access deny