صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

آگهي مناقصه عمومي * يك مـرحله اي* همراه با ارزيابي كيفي به شماره مجوز 7032/1399

1- مناقصه گزار : شركت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختياري 2- موضوع مناقصه: انجام خدمات به شرح جدول ذیل و به صورت جداگانه :

آگهي مناقصه عمومي * يك مـرحله اي*
همراه با ارزيابي كيفي به شماره مجوز 7032/1399

1- مناقصه گزار : شركت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختياري

2- موضوع مناقصه: انجام خدمات به شرح جدول ذیل و به صورت جداگانه :

رديف شماره مناقصه موضوع مناقصه مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه به ريال
کدفراخوان
1 40/99 انجام عملیات مقاوم سازی و بازسازی تاسیسات در شهرستان بروجن 844,000,000 40031494
2 41/99 انجام عملیات مقاوم سازی و بازسازی تاسیسات در شهرستان های فارسان و کوهرنگ 304,000,000 40031824
3 42/99 انجام عملیات مقاوم سازی و بازسازی تاسیسات در شهرستان های کیار و اردل 1,175,000,000 40032073


3- شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد: مناقصه موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد.

4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 8 روز دوشنبه تاریخ 04/12/99 می باشد.
5- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 05/12/99می باشد.
6- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 19/12/99 می باشد.
7- تاریخ بازگشایی پاکت ارزیابی مناقصه : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه تاریخ 20/12/99
8- تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد : ساعت 10 صبح روز شنبه تاریخ 23/12/99
9- نوع و مبلغ تضمین فرايند ارجاع كار : يكي ازتضامين معتبر درآيين نامه تضمين معاملات دولتي مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران به میزان مندرج در جدول ردیف 2 ميباشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهركرد - خیابان فارابي شمالي به شماره تلفن 4-33339002-038 (داخلی 2081)

نوبت چاپ اول : روز پنج شنبه مورخ 30/11/1399
نوبت چاپ دوم : روز شنبه مورخ 02/12/1399

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/12/02 - ١٣:١٢
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 340

خروج
تصاویر منتخب

access deny