صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

آگهي مناقصه عمومي يك مـرحله اي همراه با ارزيابي كيفي به شماره مجوز 1399.5611

1- مناقصه گزار : شركت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختياري 2- موضوع مناقصه: انجام خدمات به شرح جدول ذیل و به صورت جداگانه :

آگهي مناقصه عمومي يك مـرحله اي
همراه با ارزيابي كيفي به شماره مجوز 1399.5611

1- مناقصه گزار : شركت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختياري

2- موضوع مناقصه: انجام خدمات به شرح جدول ذیل و به صورت جداگانه :

رديف شماره مناقصه موضوع مناقصه مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه به ريال
کدفراخوان
1 22/99 تامین نیرو و انجام خدمات امداد وگازباني ، ابزار دقیق ، حفاظت کاتدیک و تعمیرات و سرویس شیرها در شهرستان شهرکرد 3,940,000,000 32407101
2 23/99 تامین نیرو و انجام خدمات امداد و گازباني ، ابزار دقیق ، حفاظت کاتدیک و تعمیرات و سرویس شیرها در شهرستان های لردگان و خانمیرزا 4,620,000,000 32407937
3 24/99 تامین نیرو و انجام خدمات امداد وگازباني ، کنتورخوانی، ابزار دقیق ، حفاظت کاتدیک ، تعمیرات جزیی ، وصول مطالبات و... در شهرستان های بن و سامان 2,240,000,000 32408132
4 25/99 تامین نیرو و انجام خدمات امداد وگازباني ، کنتورخوانی، ابزار دقیق ، حفاظت کاتدیک ، تعمیرات جزیی ، وصول مطالبات و... در شهرستان فارسان 2,200,000,000 32408275
5 26/99 تامین نیرو و انجام خدمات امداد وگازباني ، کنتورخوانی، ابزار دقیق ، حفاظت کاتدیک ، تعمیرات جزیی ، وصول مطالبات و... در شهرستان کوهرنگ 1,700,000,000 32408407
6 27/99 تامین نیرو و انجام خدمات امداد وگازباني ، کنتورخوانی، ابزار دقیق ، حفاظت کاتدیک ، تعمیرات جزیی ، وصول مطالبات و... در شهرستان کیار 2,325,000,000 32408561
7 28/99 تامین نیرو و انجام خدمات امداد وگازباني ، کنتورخوانی، ابزار دقیق ، حفاظت کاتدیک ، تعمیرات جزیی ، وصول مطالبات و... در شهرستان اردل 2,050,000,000 32408708
8 29/99 تامین نیرو و انجام خدمات امداد وگازباني ، کنتورخوانی، ابزار دقیق ، حفاظت کاتدیک ، تعمیرات جزیی ، وصول مطالبات و... در شهرستان بروجن 3,410,000,000 32408928
9 30/99 تامین نیرو و انجام خدمات کنتور خوانی و وصول مطالبات در شهرستان شهرکرد 1,640,000,000 32408936
10 31/99 تامین نیرو و انجام خدمات کنتور خوانی و وصول مطالبات در شهرستان های لردگان و خانمیرزا 751,000,000 32408937


3- شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد: مناقصه موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد.


4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 8 روز دو شنبه تاریخ 08/10/99 می باشد.
5- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 09/10/99 می باشد.
6- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 23/10/99 می باشد.
7- تاریخ بازگشایی پاکت ارزیابی مناقصه : ساعت 8 صبح روز چهار شنبه تاریخ 24/10/99
8- تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد : ساعت 8:30 صبح روز شنبه تاریخ 27/10/99
9- نوع و مبلغ تضمین فرايند ارجاع كار : يكي ازتضامين معتبر درآيين نامه تضمين معاملات دولتي مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران به میزان مندرج در جدول ردیف 2 ميباشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهركرد - خیابان فارابي شمالي به شماره تلفن 4-33339002-038 (داخلی 2081)


چاپ نوبت اول : روز دوشنبه مورخ 08/10/1399
چاپ نوبت دوم : روز سه شنبه مورخ 09/10/1399


  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/10/15 - ٠٨:٣٤
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 478

خروج
تصاویر منتخب

access deny