سال 1398 : سال رونق تولید

منو اصلی

پرداخت الکترونیک قبوض

لطفا به منظور مشاهده صورتحساب، شماره اشتراک 12 رقمی مندرج بر روی قبض گاز خود را در کادر زیر وارد نمایید.

مثال: 013000012345

لطفا برای اطلاع از آگهی برگزاری مناقصات آدرس پست الکترونیکی خود را وارد کرده و کلید ثبت نام را فشار دهید .

 
 عضویت
 لغو عضویت
اخبار
ماده 91 و 92 قانون خدمات کشوری
 • 1398/2/29 يكشنبه ماده 91 و 92 قانون خدمات کشوری
  ماده 91 و 92 قانون خدمات کشوری

  ماده 1 - اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می¬باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می¬شود.
  تبصره 1 – دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هریک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یکماه تا یکسال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
  تبصره 2 - درصورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تائید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد
  تبصره 3 - دستگاههای اجرایی موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.

  تبصره 4 - سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.

  ماده 92- مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می¬باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیزکه در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
آگهی مناقصه عمومی شماره 03/98
 • 1398/2/22 يكشنبه آگهی مناقصه عمومی شماره 03/98
  1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری 2- موضوع مناقصه: اجرای باقیمانده عملیات ساختمانی ایستگاههای خط تغذیه بیدله –دهستان منج- بخش منج- شهرستان لردگان شامل:
  آگهی مناقصه عمومی شماره 03/98
  یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی


  1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری


  2- موضوع مناقصه: اجرای باقیمانده عملیات ساختمانی ایستگاههای خط تغذیه بیدله –دهستان منج- بخش منج- شهرستان لردگان شامل:

  2-1- اجرای عملیات ساختمانی ایستگاه TBS کابینتی پنج مورد
  2-2- اجرای عملیات برقی ایستگاه TBS کابینتی پنج مورد
  2-3- اجرای عملیات ساخت و نصب ایستگاه حفاظت کاتدیک یک مورد


  3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه :
  الف – تقاضای کتبی دریافت اسناد مناقصه
  ب – ارایه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر حداقل پایه 5رشته تأسیسات و تجهیـزات یا پایه 5 نفت و گاز
  ج – ارایه فیش واریزی جهت هزینه خرید اسناد به مبلغ 000ر200 ریال به شماره حساب شبای بانک مرکزی IR690100004001120904021968
  بانک ملی شعبه شریعتی شهرکرد بنام شرکت گاز استان
  د– ارایه کد کاربری پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات

  4- مهلت دریافت اسناد مناقصه : 21/02/98 لغایت 22/02/98 به مدت 2روز از ساعت 8 صبح لغایت 15

  5- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه : ساعت 15روز دوشنبه مورخ 6/3/98
  6- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 08/3/98

  7- محل دریافت اسناد مناقصه امور قراردادها و محل تحویل اسناد دبیرخانه حراست (رمـز و محرمانه) شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد ـ خیابان فارابی شمالی می باشد .

  8-نوع و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار: یکی ازتضامین معتبر درآیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران به مبلغ 000ر000ر135(یکصدو سی و پنج میلیون) ریال می باشد.
آگهی مناقصه عمومی شماره 02/98
 • 1398/2/22 يكشنبه آگهی مناقصه عمومی شماره 02/98
  1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری 2- موضوع مناقصه: انجام خدمات پشتیبانی عمومی در اداره مرکزی و ادارات تابعه شرکت گاز استان
  آگهی مناقصه عمومی شماره 02/98
  یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
  1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری

  2- موضوع مناقصه: انجام خدمات پشتیبانی عمومی در اداره مرکزی و ادارات تابعه شرکت گاز استان
  3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه :
  الف – تقاضای کتبی دریافت اسناد مناقصه
  ب – داشتن گواهینامه صلاحیت معتبر از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان
  ج – ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
  د – ارایه فیش واریزی جهت هزینه خرید اسناد به مبلغ 000ر200 ریال به شماره حساب شبای بانک مرکزی IR690100004001120904021968
  هـ– ارایه کد کاربری پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات

  4- مهلت دریافت اسناد مناقصه : 98/2/24 لغایت 98/2/25 به مدت 2روز از ساعت 8 صبح لغایت 15

  5- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه : ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 98/3/8
  6- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 13/3/98

  7- محل دریافت اسناد مناقصه امور قراردادها و محل تحویل اسناد دبیرخانه حراست (رمـز و محرمانه) شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد ـ خیابان فارابی شمالی می باشد .

  8- نوع و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوبه شماره 123402/ت50659 هـ مــورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران به مبلغ 000ر000ر500ر2 (دو میلیارد و پانصد میلیون) ریال می باشد.

  شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت chbgas.ir www.nigc- و http://IETS.MPORG.IR امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به¬کسب اطلاعات¬ بیشتر با شماره تلفن 4-33339002 و فکس : 33334278- 038 تماس بگیرید.
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 01/98
 • 1398/2/17 سه‌شنبه آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 01/98
  1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری 2- موضوع مناقصه:خرید ایستگاههای کابینتی و تخت به شرح ذیل :
  آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 01/98
  یک مـرحله ای

  1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری

  2- موضوع مناقصه:خرید ایستگاههای کابینتی و تخت به شرح ذیل :
  2-1- ایستگاه کابینتی 1000-60-250 2 دستگاه
  2-2- ایستگاه کابینتی 2500-60-250 3 دستگاه
  2-3- ایستگاه تخت 2500-60-250 1 دستگاه

  3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه :
  الف – تقاضای کتبی دریافت اسناد مناقصه
  ب – قرار داشتن در وندورلیست وزارت نفت در زمینه مورد مناقصه
  ج– ارایه فیش واریزی جهت هزینه خرید اسناد به مبلغ 000ر200 ریال به شماره حساب شبای بانک مرکزی IR690100004001120904021968
  بانک ملی شعبه شریعتی شهرکرد بنام شرکت گاز استان
  د– ارایه کد کاربری پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
  4- مهلت دریافت اسناد مناقصه : 17/02/98 لغایت 18/ 02/98 به مدت 2روز از ساعت 8 صبح لغایت 15

  5- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه : ساعت 14روز شنبه مورخ 28/02/98
  6- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 29/02/98

  7- محل دریافت اسناد مناقصه امور قراردادها و محل تحویل اسناد دبیرخانه حراست (رمـز و محرمانه) شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد ـ خیابان فارابی شمالی می باشد .

  8-نوع و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار: یکی ازتضامین معتبر درآیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران جمعاً به مبلغ 000ر000ر543(پانصدو چهل و سه میلیون) ریال میباشد .

  شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت chbgas.ir www.nigc - و http : // IETS.MPORG.IR امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به¬کسب اطلاعات¬ بیشتر با شماره تلفن 4-33339002 و فکس : 33334278- 038 تماس بگیرید.
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 61/97
 • 1398/2/17 سه‌شنبه آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 61/97
  1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری 2- موضوع مناقصه: خرید شیر پلی اتیلن به شرح ذیل: 2-1- شیر پلی اتیلن در سایز 63میلی متر 300 عدد
  آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 61/97
  یک مـرحله ای

  1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری

  2- موضوع مناقصه: خرید شیر پلی اتیلن به شرح ذیل:
  2-1- شیر پلی اتیلن در سایز 63میلی متر 300 عدد
  2-2- شیر پلی اتیلن در سایز 90میلی متر 100عدد
  2-3- شیر پلی اتیلن در سایز 125میلی متر 50 عدد
  2-4- شیر پلی اتیلن در سایز 160میلی متر 50 عدد

  3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه :
  الف – تقاضای کتبی دریافت اسناد مناقصه
  ب – قرار داشتن در وندورلیست وزارت نفت در زمینه مورد مناقصه
  ج– ارایه فیش واریزی جهت هزینه خرید اسناد به مبلغ 000ر200 ریال به شماره حساب شبای بانک مرکزی IR690100004001120904021968 بانک ملی شعبه شریعتی شهرکرد بنام شرکت گاز استان
  د– ارایه کد کاربری پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
  4- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 17/02/98 لغایت 18/02/98 به مدت 2 روز از ساعت 8 صبح لغایت 15
  5- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه : ساعت 14 روز شنبه مورخ 28/02/98
  6- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 29/02/98
  7- محل دریافت اسناد مناقصه امور قراردادها و محل تحویل اسناد دبیرخانه حراست (رمـز و محرمانه) شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد ـ خیابان فارابی شمالی می باشد .
  8-نوع و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار: یکی ازتضامین معتبر درآیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران جمعاً به مبلغ 000ر500ر152 ( یکصدو پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار) ریال می باشد .

  شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت chbgas.ir www.nigc - و http : // IETS.MPORG.IR امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به¬کسب اطلاعات¬ بیشتر با شماره تلفن 4-33339002 و فکس : 33334278- 038 تماس بگیرید.
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 60/97
 • 1398/2/17 سه‌شنبه آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 60/97
  1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری 2- موضوع مناقصه : اجرای کارهای باقیمانده بازسازی و مقاوم سازی ساختمان عملیات و پست امداد شهرستان سامان
  آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 60/97
  یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

  1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری

  2- موضوع مناقصه : اجرای کارهای باقیمانده بازسازی و مقاوم سازی ساختمان عملیات و پست امداد شهرستان سامان
  3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه :
  الف – تقاضای کتبی دریافت اسناد مناقصه
  ب – ارایه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر حداقل پایه 5رشته ابنیه
  ج- ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
  ج– ارایه فیش واریزی جهت هزینه خرید اسناد به مبلغ 000ر200ریال به شماره حساب شبای بانک مرکزی IR690100004001120904021968
  د – ارایه کد کاربری پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات

  4- مهلت دریافت اسناد مناقصه : 21/02/98 لغایت 22/02/98 به مدت 2روز از ساعت 8 صبح لغایت 15

  5- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه : ساعت 15روز دوشنبه مورخ 6/3/98
  6- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 08/3/98

  4- محل دریافت اسناد مناقصه امور قراردادها و محل تحویل اسناد دبیرخانه حراست (رمز و محرمانه ) شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد ـ خیابان فارابی شمالی می باشد .

  5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : به صورت واریز وجه نقد و یا ضمانتنامه بانکی بشرح مندرج در اسناد مناقصه و به مبلغ 000ر000ر555 ( پانصدو پنجاه و پنج میلیون ) ریال می باشد .

  شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت chbgas.ir www.nigc- و http://IETS.MPORG.IR امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به¬کسب اطلاعات¬ بیشتر با شماره تلفن 4-33339002 و فکس: 33334278-038 تماس بگیرید.
برخورداری 95.1 درصدی جمعیت شهری و روستایی استان چهارمحال و بختیاری  از نعمت گاز طبیعی
 • 1398/2/14 شنبه برخورداری 95.1 درصدی جمعیت شهری و روستایی استان چهارمحال و بختیاری از نعمت گاز طبیعی
  سیامک حیدری ( مدیر عامل شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری ) از برخورداری 95.1 در صدی جمعیت شهری و روستایی استان از نعمت گاز طبیعی خبرداد و گفت : تا کنون بیش از 5654کیلومتر شبگه گاز در سطح استان اجرا شده که حدود 190 کیلومتر آن مربوط به سال 97 می باشد .
  برخورداری 95.1 درصدی جمعیت شهری و روستایی استان چهارمحال و بختیاری از نعمت گاز طبیعی
  سیامک حیدری ( مدیر عامل شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری ) از برخورداری 95.1 در صدی جمعیت شهری و روستایی استان از نعمت گاز طبیعی خبرداد و گفت : تا کنون بیش از 5654کیلومتر شبگه گاز در سطح استان اجرا شده که حدود 190 کیلومتر آن مربوط به سال 97 می باشد .
  حیدری با بیان اینکه در مجموع این مقدار شبکه گذاری، منجر به پذیرش 317751مشترک گازدر سطح استان شده است ،شمار مشترکین سال گذشته را 12156 مشترک اعلام کرد و گفت : از این تعداد 8216 مورد شهری و 3940مورد نیز روستایی است .وی تعداد انشعابات نصب شده در سطح استان را 183130 انشعاب اعلام کرد و گفت :از این تعداد انشعاب نصب شده تعداد 3186 مورد در سال 97 اجرا شده است .
  مدیر عامل شرکت گاز استان ادامه داد : پروژه های مهم گازرسانی شرکت گاز استان که عملیات گازرسانی در آنها جریان دارد با اعتباری بالغ بر 936463 میلیون ریال در حال اجراست و ی سخت گذر ، جنگلی ،صعب العبور بودن و گذر از گردنه های برفگیر در برخی از نقاط با ارتفاع برفی بالغ بر 10متر ارتفاع در فصول سرد سال را از خصوصیات اکثر پروژه های در حال اجرای این شرکت برشمرد و گفت : در جهت توجه به استفاده از سوخت پاک و در جهت کاهش آلایندگی محیط زیست تاکنون در سطح استان تعداد 39 ایستگاه CNG در سطح استان راه اندازی شده است .
  حیدری با اذعان به این نکته که چشم انداز شرکت گاز استان دست یابی به پوشش کامل گازرسانی و سرامدی پایدار در سطح استان و بین شرکتهای گاز استانی در افق 1404 می باشد از گازرسانی به شهر بازفت به عنوان چهلمین و آخرین شهر استان که در چهلمین سال انقلاب عملیات اجرایی آن آغاز شده است و همچنین اجرای نیروگاه خورشیدی 30 کیلوواتی با عتباری بالغ بر 4000 میلیون اجرای مانیتورینگ 21 ایستگاه تقلیل فشار و جایگاه CNG با اعتبار 12091 میلیون ریالی با پیشرفت فیزیکی 70 درصدی را تنها گوشه ای از اقدامات مهم شرکت گاز در سال 97 عنوان کرد و گفت :در مبحث برون سپاری نیز این شرکت در صدد برون سپاری کامل شهر فرخشهر می باشد که اقداماتی نیز در این راستا صورت گرفته است .
  مدیر عامل شرکت گاز استان تعداد شهرهای گازدار استان در حال حاضر را 39 شهر از 40 شهر و تعداد روستاهای گازدار را 472 روستا از مجموع 946 روستا با ضریب نفوذ 95.1 در صدی در مجموع کل جمعیت شهری و رستایی عنوان کرد و گفت :در مبحث گازرسانی به صنایع کل استان در حال حاضر اعتباری بالغ بر 83000 میلیون ریال در دست اقدام می باشد و درحال حاضر با پیشرفت 35 درصدی مواجه می باشد .
  حیدری با اشاره به کسب دو تندیس در راستای انجام مسئوبتهای اجتماعی در طی دوسال متوالی از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ضمن تقدیر از کلیه همکاران بالاخص همکارانی که در اجرای پروژه های گازرسانی در مناطق سخت گذر تلاش شبانه روزی دارند از همکاران خواست در جهت تقویت خدمت رسانی به مردم شریف استان و حفظ و ارتقاء برند شرکت گاز استان از هیچ کوششی فروگذاری نکنند .
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 58/97
 • 1398/1/24 شنبه آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 58/97
  1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری 2- موضوع مناقصه:اجرای عملیات گازرسانی به شبکه های توسعه یافته شهرستان های فارسان و کوهرنگ شامل:
  آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 58/97
  یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

  1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری

  2- موضوع مناقصه:اجرای عملیات گازرسانی به شبکه های توسعه یافته شهرستان های فارسان و کوهرنگ شامل:
  2-1- اجرای شبکه توزیع فولادی به قطر 2اینچ 2500متر
  2-2- اجرای شبکه توزیع فولادی به قطر 4اینچ 200متر
  2-3- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 63 میلی متر 5000 متر
  2-4- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر90میلی متر 700 متر
  2-5- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 125 میلی متر 50 متر
  2-6- ساخت و نصب علمک پلی اتیلن 260 مورد
  2-7- ساخت ونصب علمک فولادی 190 مورد
  3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه :
  الف – تقاضای کتبی دریافت اسناد مناقصه
  ب – ارایه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر حداقل پایه 5 رشته تأسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز
  ج- ارایه گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
  د – ارایه فیش واریزی جهت هزینه خرید اسناد به مبلغ 000ر200 ریال به شماره حساب شبای بانک مرکزی IR690100004001120904021968
  بانک ملی شعبه شریعتی شهرکرد بنام شرکت گاز استان
  هـ– ارایه کد کاربری پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
  4- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 24/01/98 لغایت 25/01/98 به مدت 2 روز از ساعت 8 صبح لغایت 15

  5-مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه : ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 9/2/98

  6- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 14/2/98

  7- محل دریافت اسناد مناقصه امور قراردادها و محل تحویل اسناد دبیرخانه حراست (رمـز و محرمانه) شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد ـ خیابان فارابی شمالی می باشد .

  8-نوع و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار: یکی ازتضامین معتبر درآیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران به مبلغ448,000,000 (چهارصدو چهل و هشت میلیون ) ریال می باشد.

  شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت chbgas.ir www.nigc - و http : // IETS.MPORG.IR امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به¬کسب اطلاعات¬ بیشتر با شماره تلفن 4-33339002 و فکس : 33334278- 038 تماس بگیرید.
آگهی مناقصه عمومی شماره 61/97
 • 1398/1/24 شنبه آگهی مناقصه عمومی شماره 61/97
  1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری 2- موضوع مناقصه: خرید شیر پلی اتیلن به شرح ذیل:
  آگهی مناقصه عمومی شماره 61/97
  یک مـرحله ای

  1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری

  2- موضوع مناقصه: خرید شیر پلی اتیلن به شرح ذیل:
  2-1- شیر پلی اتیلن در سایز 63میلی متر 300 عدد
  2-2- شیر پلی اتیلن در سایز 90میلی متر 100عدد
  2-3- شیر پلی اتیلن در سایز 125میلی متر 50 عدد
  2-4- شیر پلی اتیلن در سایز 160میلی متر 50 عدد

  3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه :
  الف – تقاضای کتبی دریافت اسناد مناقصه
  ب – قرار داشتن در وندورلیست وزارت نفت در زمینه مورد مناقصه
  ج– ارایه فیش واریزی جهت هزینه خرید اسناد به مبلغ 000ر200 ریال به شماره حساب شبای بانک مرکزی IR690100004001120904021968 بانک ملی شعبه شریعتی شهرکرد بنام شرکت گاز استان
  د– ارایه کد کاربری پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
  4- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 24/01/98 لغایت 25/01/98 به مدت 2 روز از ساعت 8 صبح لغایت 15
  5- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه : ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 04/02/98
  6- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 08/02/98
  7- محل دریافت اسناد مناقصه امور قراردادها و محل تحویل اسناد دبیرخانه حراست (رمـز و محرمانه) شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد ـ خیابان فارابی شمالی می باشد .
  8-نوع و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار: یکی ازتضامین معتبر درآیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران جمعاً به مبلغ 000ر500ر152 ( یکصدو پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار) ریال می باشد .

  شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت chbgas.ir www.nigc - و http : // IETS.MPORG.IR امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به¬کسب اطلاعات¬ بیشتر با شماره تلفن 4-33339002 و فکس : 33334278- 038 تماس بگیرید.
آگهی مناقصه عمومی شماره 60/97
 • 1398/1/24 شنبه آگهی مناقصه عمومی شماره 60/97
  1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری 2- موضوع مناقصه : اجرای کارهای باقیمانده بازسازی و مقاوم سازی ساختمان عملیات و پست امداد شهرستان سامان
  آگهی مناقصه عمومی شماره 60/97
  یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

  1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری

  2- موضوع مناقصه : اجرای کارهای باقیمانده بازسازی و مقاوم سازی ساختمان عملیات و پست امداد شهرستان سامان
  3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه :
  الف – تقاضای کتبی دریافت اسناد مناقصه
  ب – ارایه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر حداقل پایه 5رشته ابنیه
  ج- ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
  ج– ارایه فیش واریزی جهت هزینه خرید اسناد به مبلغ 000ر200ریال به شماره حساب شبای بانک مرکزی IR690100004001120904021968
  د – ارایه کد کاربری پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات

  4- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 24/01/98 لغایت 25/01/98 به مدت 2 روز از ساعت 8 صبح لغایت 15

  5- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه : ساعت 15 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 9/2/98

  6- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 14/2/98

  7- محل دریافت اسناد مناقصه امور قراردادها و محل تحویل اسناد دبیرخانه حراست (رمز و محرمانه ) شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد ـ خیابان فارابی شمالی می باشد .

  8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : به صورت واریز وجه نقد و یا ضمانتنامه بانکی بشرح مندرج در اسناد مناقصه و به مبلغ 000ر000ر425 ( چهارصدو بیست و پنج میلیون ) ریال می باشد .

  شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت chbgas.ir www.nigc- و http://IETS.MPORG.IR امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به¬کسب اطلاعات¬ بیشتر با شماره تلفن 4-33339002 و فکس: 33334278-038 تماس بگیرید.
آگهی مناقصه عمومی شماره 59/97
 • 1398/1/24 شنبه آگهی مناقصه عمومی شماره 59/97
  1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری 2- موضوع مناقصه : اجرای 350 متر دیوار حائل جهت تثبیت خط تغذیه شهر صمصامی- شهرستان کوهرنگ
  آگهی مناقصه عمومی شماره 59/97
  یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

  1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری

  2- موضوع مناقصه : اجرای 350 متر دیوار حائل جهت تثبیت خط تغذیه شهر صمصامی- شهرستان کوهرنگ
  3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه :
  الف – تقاضای کتبی دریافت اسناد مناقصه
  ب – ارایه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر حداقل پایه 5رشته ابنیه
  ج- ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
  ج– ارایه فیش واریزی جهت هزینه خرید اسناد به مبلغ 000ر200ریال به شماره حساب شبای بانک مرکزی IR690100004001120904021968
  د – ارایه کد کاربری پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات

  4- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 24/01/98 لغایت 25/01/98 به مدت 2 روز از ساعت 8 صبح لغایت 15

  5- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه : ساعت 15 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 9/2/98

  6- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 14/2/98

  7- محل دریافت اسناد مناقصه امور قراردادها و محل تحویل اسناد دبیرخانه حراست (رمز و محرمانه ) شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد ـ خیابان فارابی شمالی می باشد .

  8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : به صورت واریز وجه نقد و یا ضمانتنامه بانکی بشرح مندرج در اسناد مناقصه و به مبلغ 000ر000ر500 ( پانصد میلیون ) ریال می باشد .

  شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت chbgas.ir www.nigc- و http://IETS.MPORG.IR امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به¬کسب اطلاعات¬ بیشتر با شماره تلفن 4-33339002 و فکس: 33334278-038 تماس بگیرید.
صعود کوهنوردان مهرگانی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری به قله 3315متری نا ی جهانبین
 • 1397/12/12 يكشنبه صعود کوهنوردان مهرگانی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری به قله 3315متری نا ی جهانبین
  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری گروه کوهنوردی مهرگان این شرکت به سرپرستی آقای بهنام پورکاوه و اعضای گروه به مناسبت فرخنده میلاد با سعادت فاطمه زهرا (س) و روز مادر ، طبق برنامه از پیش تعیین شده خود عازم کوه جهانبین شدند
  صعود کوهنوردان مهرگانی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری به قله 3315متری نا ی جهانبین
  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری گروه کوهنوردی مهرگان این شرکت به سرپرستی آقای بهنام پورکاوه و اعضای گروه به مناسبت فرخنده میلاد با سعادت فاطمه زهرا (س) و روز مادر ، طبق برنامه از پیش تعیین شده خود عازم کوه جهانبین شدند ودر یک برنامه یک روزه موفق به فتح این قله شدند .
  پورکاوه سرپرست گروه گفت : جهانبین در جنوب غربی شهرکرد مرکز استان چهار محال بختیاری ودر مجاورت شهر هفشجان قرار گرفته خط الراس جهانبین از روستای راستاب شروع وتا روستای شمس آباد تنگ خراجی ادامه دارد شهر های هفشجان و جونقان بصورت قرینه در دو دامنه شمال شرقی و جنوب غربی بخش مرکزی این کوه از نزدیکترین شهرها به این کوهستان هستند. ودارای چندین قله میباشد که شاخص ترین آن قله نابه ارتفاع 3315 و دالانک به ارتفاع 3340 است. علت نامگذاری جهان بین این است که این کوه طوری قرار دارد که در هوای صاف بخصوص صبح بعد از باران کوه های کرکس , کلاه قاضی , دالان کوه , آنالوجه , الوند گلپایگان , شاهانکوه , افوس , هشتاد , هفت چشمه , زرد کوه , منگشت و حتی دماوند را نیز می توان رویت کرد و به همین علت جهان بین نام گرفته است.
  پورکاوه ضمن تقدیر از تلاش و حمایتهای اعضای گروه به جهت پوشش برنامه مذکور و همچنین تقدیر از مسئولین به جهت حمایتهای مالی و پشتیبانی از برنامه های فعالان در این عرصه ،اجرای چنین برنامه هایی که موجب زنده نگه روحیه دلاوری ،شهامت و بزرگ منشی در بین تلاشگران این حوزه و کوهنوردان همیشه سرافرازمی گردد را باعث خرسندی و افتخار جامعه ورزش دانست .
  غلامعلی کریمیان (رئیس امور مالی وپشتیبانی و رییس شورای ورزش شرکت گاز استان)نیز ضمن تقدیر از صعود کنندگان اعلام کرد : اجرای برنامه های کوهنوردی به مناسبتهای مختلف علاوه بر گرامیداشت مناسبتهای ملی و مذهبی تاثیر بسزایی در روحیه همکاران در راستای بهبود شرایط کاری و نهایتا ارتقای بهره وری خواهد داشت .وی ابراز امیدواری کرد علی رغم چالشهای مالی پیش رو بتوانیم حمایت حداکثری در جهت تداوم برنامه های گروه کوهنوردی را داشته باشیم .
عملیات اجرایی گازرسانی به هشت روستای دوآب صمصامی شهرستان کوهرنگ آغاز شد
 • 1397/11/23 سه‌شنبه عملیات اجرایی گازرسانی به هشت روستای دوآب صمصامی شهرستان کوهرنگ آغاز شد
  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری ، عملیات اجرایی گازرسانی به هشت روستا ی باقیمانده بخش دوآب صمصامی دهستان دوآب شهرستان کوهرنگ شامل روستاهای علی آباد ،سیاوش آباد ،سیاوش آباد علیخان ،دره بید و...آغاز شد
  عملیات اجرایی گازرسانی به هشت روستای دوآب صمصامی شهرستان کوهرنگ آغاز شد
  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری ، عملیات اجرایی گازرسانی به هشت روستا ی باقیمانده بخش دوآب صمصامی دهستان دوآب شهرستان کوهرنگ شامل روستاهای علی آباد ،سیاوش آباد ،سیاوش آباد علیخان ،دره بید و...آغاز شد و به صورت نمادین در یکی از روستاهای منطقه شاه منصوری شهرستان کوهرنگ با حضور معاون توسعه اقتصادی استاندار ، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، رئیس سازمان برنامه وبودجه ،فرماندار ،امام جمعه شهرستان و جمعی دیگر از مسئولین استانی وشهرستانی کلنگ زنی گردید.
  سیامک حیدری مدیر عامل شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در این مراسم از برخورداری 4751مشترکی این شهرستان از نعمت گاز طبیعی خبرداد و گفت :از مجموع 3شهر و 288 روستای شناسنامه دار این شهرستان 77 درصدر از لحاظ جمعیتی در بعد شهری و 39 درصد در بعد روستایی در این شهرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند و در چهل سالگی انقلاب نیز گازرسانی به بازفت به عنوان چهلمین و آخرین شهر فاقد گاز استان با جدیت تمام در حال اجراست که پیش بینی می گردد تا اواسط سال 99 بهره برداری از آن صورت پذیرد .
  مهندس نصیری ( معاون توسعه اقتصادی استاندار ) در آیین کلنگ زنی این پروژه ها ضمن ارائه گزارشی از اقدامات دولت ، عملکرد دولت را ارزنده دانست و گفت : جهت دلگرمی بیشتر مردم به نظام و انقلاب ، اقدامات مطلوبی که توسط کلیه دستگاههای اجرایی صورت گرفته است می بایستی به عناوین مختلف به اطلاع مردم شریف استان برسد.وی ابراز امیدواری کرد تاثیر خدمات سازمانها بتواند دلگرمی بیشتری در مردم ایجاد و موجبات رفاه آنها را فراهم سازد .
  مدیر عامل شرکت گاز استان با اشاره به این که در اجرای پروژه های گازرسانی به این منطقه پیش بینی های لازم در جهت استفاده های زیر ساختی و در راستای توسعه منطقه لحاظ شده ا ست گفت : برای پروژه های کلنگ زنی شده این شهرستان اعتباری معادل 43000 میلیون ریال پیش بینی شده است که مجموعه این طرحها دارای 1000 متر خط تغذیه ،19300 متر شبکه توزیع و تعداد 250انشعاب را در بر می گیرند . وی تعداد روستاهای کلنگ زنی شده این دوره شهرستان در فاز اول را 8روستا اعلام کرد و گفت :پیش بینی می گردد کل این پروژه ها که از طرحهای ملی نیز محسوب می گردند تا اواسط سال 99 به صورت کامل مورد بهره برداری قرار گیرند .
  در پایان مراسم ، دکتر کاظمی نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به صعب العبور و هزینه بر بودن عملیات گازرسانی در مناطق شهرستان کوهرنگ ، عملکرد شرکت گاز استان در این شهرستان علی رغم تمامی محدودیتهای مالی ، شاخص و چشمگیر می باشد و به همین جهت از زحمات مدیرعامل و کارکنان شرکت گاز تقدیر به عمل آورد .
توسعه زیرساختها با گازرسانی به متقاضیان صنعتی همزمان با چهل سالگی انقلاب
 • 1397/11/15 دوشنبه توسعه زیرساختها با گازرسانی به متقاضیان صنعتی همزمان با چهل سالگی انقلاب
  سیامک حیدری (مدیرعامل شرکت گاز استان چهارمحال وبختیاری )از برخورداری 308250 خانواری استان از نعمت گاز طبیعی خبرداد و گفت :شرکت گاز استان با عبور از مرز 300 هزار مشترک در بخشهای مختلف خانگی ،تجاری و صنعتی تعداد مشترکین خودرا به بیش از 314130اشتراک ارتقاء داده است
  توسعه زیرساختها با گازرسانی به متقاضیان صنعتی همزمان با چهل سالگی انقلاب
  سیامک حیدری (مدیرعامل شرکت گاز استان چهارمحال وبختیاری )از برخورداری 308250 خانواری استان از نعمت گاز طبیعی خبرداد و گفت :شرکت گاز استان با عبور از مرز 300 هزار مشترک در بخشهای مختلف خانگی ،تجاری و صنعتی تعداد مشترکین خودرا به بیش از 314130اشتراک ارتقاء داده است وی با بیان این که تعداد 1240 مورد از مشترکین در بخش صنعتی و کشاورزی می باشند اذعان کرد : با توجه به شعار سال و منویات مقام معظم رهبری و در جهت حمایت از کالای ایرانی و به تبع آن ایجاد اشتغال مولد وپایدار ،توسعه زیرساختها در جهت توسعه همه جانبه استان بالاخص در زمینه سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی می بایستی در صدر اولویتها قرار گیرد و پروژه گازرسانی به متقاضیان صنعتی که همزمان با چهلمین بهار انقلاب مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت در جهت تحقق این موضوع می باشد.
  حیدری با بیان این که در زمینه گازرسانی به متقاضیان صنعتی کل استان در مجموع 38000 میلیون ریال هزینه شده است گفت : پروژه هایی که هم اکنون در برنامه افتتاحیه قرار گرفته اند طی سال جاری اجرایی شده اند وی ادامه داد همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر از پروژه های مانیتورینگ ایستگاه CGS شهرستان فارسان و همچنین جایگاه های CNG این شهرستان با اعتباری بالغ بر 1200 میلیون ریال و همچنین سامانه برق خورشیدی که از نوع تزریق به شبکه داخلی می باشد با اعتباری بالغ بر 4000 میلون ریال بهره برداری خواهد شد .
  مدیر عامل شرکت گاز استان ادامه داد : در مبحث مانیتورینگ در مرحله اول از فاز اول تعداد 12 ایستگاه CGS ،CNGو همچنین کارخانه سیمان با اعتباری بالغ بر 5600 میلون ریال قبلا مورد بهره برداری قرار گرفته بودند و مواردیکه هم اکنون آماده افتتاح می باشند مرحله دوم از فاز اول می باشند .وی ادامه داد از پروژه های قابل افتتاح استان با اعتباری بالغ بر 43200 میلیون ریال در ایام الله دهه مبارک فجر بهره برداری خواهد شد که امیدواریم در پیشرفت و آبادانی استان بتواند سهم بسزایی را به خود اختصاص دهد .
آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به هشت روستا ی شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری در آینده نزدیک
 • 1397/11/13 شنبه آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به هشت روستا ی شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری در آینده نزدیک
  سیامک حیدری (مدیرعامل شرکت گاز استان چهارمحال وبختیاری )از برخورداری 314130 مشترکی استان از نعمت گاز طبیعی خبرداد و گفت :تاکنون 39 شهر از 40 شهر و 469 روستا از مجموع 946روستای استان از این نعمت الهی برخوردار شده اند
  آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به هشت روستا ی شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری در آینده نزدیک
  سیامک حیدری (مدیرعامل شرکت گاز استان چهارمحال وبختیاری )از برخورداری 314130 مشترکی استان از نعمت گاز طبیعی خبرداد و گفت :تاکنون 39 شهر از 40 شهر و 469 روستا از مجموع 946روستای استان از این نعمت الهی برخوردار شده اند .وی ضمن تبریک به مناسبت قرار گرفتن در آستانه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و گرامیداشت چهلمین سال این فخر و غرور ملی رشد فزاینده گازرسانی به روستاها خصوصا مناطق سخت گذر، صعب العبور و ناهموار استان طی سالهای گذشته را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت : توسعه گازرسانی مناطق روستایی در جهت کمک به اقشارآسیب پذیر جامعه و ایجاد رفاه نسبی برای آنها ست و این شرکت با توجه به محدودیتهای مالی در همه زمینه ها، بخصوص در اجرایی نمودن پروژه های اقتصاد مقاومتی پیشرفت بسیار خوبی داشته است

  مدیر عامل شرکت گاز استان از آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 8 روستا ی بخش دوآب صمصامی شهرستان کوهرنگ و همچنین گازرسانی به فاز 3 مسکن مهر الهیه شهرستان بروجن در آستانه چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی خبرداد و گفت :این طرحها که از طرحهای ملی نیز محسوب می شوند با اعتباری بالغ بر 48000 میلیون ریال اجرا خواهند شد .وی طول خط تغذیه را 1000متر شبکه توزیع را 24800متر و تعداد انشعاب پیش بینی شده را نیز 250عدد عنوان کرد و گفت :پیش بینی می گردد این پروژه ها که از نوع زیرساخت می باشند به تدریج در سالهای 98 و 99 مورد بهره برداری قرار گیرند .
  آقای حیدری ادامه داد :هم اکنون عملیات گازرسانی به شهر بازفت و 14 روستای پیرامونی از جمله تبرک علیا و سفلی ،حسین اباد ،مورز و... با اعتباری بالغ بر 310000 میلیون ریال در حال اجرای می باشد و تلاش حداکثری همکاران برای رسیدن به بهره برداری در کمترین زمان ممکن ادامه دارد .
 همزمان با چهل سالگی انقلاب آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به فاز 3 شهرک الیه شهرستان بروجن
 • 1397/11/12 جمعه همزمان با چهل سالگی انقلاب آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به فاز 3 شهرک الیه شهرستان بروجن
  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری ،در روزهای ابتدایی دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ، پروژه گازرسانی به فاز 3 شهرک الهیه شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد .
  همزمان با چهل سالگی انقلاب آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به فاز 3 شهرک الیه شهرستان بروجن
  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری ،در روزهای ابتدایی دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ، پروژه گازرسانی به فاز 3 شهرک الهیه شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد .
  سیامک حیدری مدیر عامل شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در مراسم کلنگ زنی در این شهرستان گفت : این پروژه که عملیا ت اجرایی آن آغاز می گردد ، هزینه ای معا دل 5000میلیون ریال با شبکه ای به طول 5500 متر را به خود اختصاص خواهد داد و تمامی متقاضیان آینده را تحت پوشش قرار خواهد داد .
  مدیر عامل شرکت گاز استان ادامه داد : در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی شرکت گاز استان این افتخار را دارد که در جهت حفظ جنگلها ،مراتع و منابع طبیعی گازرسانی به شهرها و روستاها ی شناسنامه دار استان را با ضریب نفوذ 95 درصدی در کارنامه خود ثبت کند و در حال حاضر نیز گازرسانی به شهر بازفت به عنوان چهلمین شهر استان در چهل سالگی انقلاب در منطقه ای جنگلی و صعب العبور در حال اجراست .
  در این مراسم ،که با حضورمعاون امور عمرانی استاندار ، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، ،فرماندار ،امام جمعه شهرستان بروجن و جمعی دیگر از مسئولین شهرستانی برگزار شد،مهندس نظری (معاون امور عمرانی استاندار) ضمن گرامیداشت چهلمین بهار انقلاب گفت : دولت علی رغم مشکلات اقتصادی و با وجود تحریمها برنامه توسعه عادلانه در تمامی زمینه ها را در برنامه خود دارد و اقدامات مطلوبی را در جهت ایجاد رفاه مردم انجام داده است وی تاکید کرد در راستای دلگرمی بیشتر مردم به نظام و انقلاب ، اقدامات مطلوبی که توسط کلیه دستگاههای اجرایی صورت گرفته است می بایستی به عناوین مختلف به اطلاع مردم شریف استان برسد و دهه مبارک فجر نیز فرصتی ارزشمند برای انعکاس این رویدادهاست .وی در پایان از عملکرد شرکت گاز استان در گازرسانی به مناطق سخت گذر و صعب ا لعبورکه با سختیهای فراوان همراه می باشد تشکر کرد .
  در پایان مراسم ، سرکار خانم دکتر ربیعی ( نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی) ضمن تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب گفت : خدمات دولت در نظام مقدس جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست و گازرسانی به شهرها و روستاها خصوصا در مناطق صعب العبورتنها نمونه ای از این خدمات است .وی گسترش شبکه های گازرسانی و ایجاد زیرساخت لازم در جهت سرمایه گذاریهای کلان صنعتی و اقتصادی را بسیار مطلوب توصیف کرد و ازخدمات شرکت گاز استان نیز تقدیر به عمل آورد .
چهلمین شهر چهارمحال و بختیاری در چهلین سال اقتدار در حال گازرسانی است
 • 1397/11/10 چهارشنبه چهلمین شهر چهارمحال و بختیاری در چهلین سال اقتدار در حال گازرسانی است
  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان چهار محال وبختیاری ، نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در آستانه ورود به چهلمین بهار انقلاب و دهه مبارک فجر با همکاری کلیه ادارات ،سازمانها و نهادهای مختلف استان چهارمحال و بختیاری و در محل فرهنگسرای بزرگ شهرکرد برگزار شد .
  چهلمین شهر چهارمحال و بختیاری در چهلین سال اقتدار در حال گازرسانی است

  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان چهار محال وبختیاری ، نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در آستانه ورود به چهلمین بهار انقلاب و دهه مبارک فجر با همکاری کلیه ادارات ،سازمانها و نهادهای مختلف استان چهارمحال و بختیاری و در محل فرهنگسرای بزرگ شهرکرد برگزار شد .
  سیامک حیدری (مدیرعامل شرکت گاز استان چهارمحال وبختیاری ) در مراسم افتتاحیه و در طی روزهای برپایی نمایشگاه ضمن حضور وبازدید از غرفه های مختلف نمایشگاه و طی مصاحبه با اصحاب مختلف رسانه وخبرگزاریها از برخورداری 314200 مشترکی استان از نعمت گاز طبیعی خبر داد و گفت : به برکت انقلاب اسلامی روحیه خودباوری و اعتماد به نفس باتکیه بر شعار ما می توانیم با استعانت از خداوند متعال و رهبری امام راحل در وجود دلیرمردان و شیرزنان میهن اسلامی قوت گرفت و با وجود تمام موانع و سنگ اندازی دشمنان قسم خورده انقلاب که هم فضای داخلی و هم فضای خارجی را روزبه روز متشنج می نمودند ایران اسلامی توانست در زمینه های مختلف علمی ،فرهنگی ،فناوری و ... به پیشرفتهای قابل ملاحظه ای دست یابد .
  مهندس حیدری با بیان اینکه از مجموع 40 شهر استان تعداد 39 شهر و از تعداد 469روستا 946 روستا کار گازرسانی به آنها به اتمام رسیده است گفت : در چهلمین بهار انقلاب بحمدالله گازرسانی به چهلمین و آخرین شهر فاقد گاز استان چهارمحال و بختیاری با همت والای کارکنان سخت کوش استان در منطقه کوهستانی وجنگلی بازفت با جدیت تمام در حال اجراست و پیش بینی می گردد کار گازرسانی به این شهر تا اواسط سال 99 به اتمام رسیده و آماده بهره برداری گردد .
  مدیر عامل شرکت گاز استان گفت : در چهلمین فجر انقلاب از پروژ ه های صنعتی ،مرحله دوم فاز اول مانیتورینگ ایستگاهها و سامانه انرژی خورشیدی با اعتباری بالغ بر 43200میلیون ریال رونمایی خواهد شد .وی ادامه داد پروژ ه هایی که در این ایام عملیات اجرایی انها آغاز خواهد گردید اعتباری معادل 48000میلیون ریال را به خود اختصاص خواهند داد که عمدتا پروژ ه های گازرسانی می باشند .
  مهندس حیدری گفت :تاکنون در استان 5628 کیلومتر شبکه ،تعداد 182312 انشعاب با ضریب نفوذ 95 در صدی اجراشده است که کل این عملکرد پس از پیروزی انقلاب اسلامی محقق شده است .
  شایان ذکر است به دلیل اهمیت موضوع ایمنی و صرفه جویی ایستگاه ایمنی با آموزش ایمنی ، توزیع بروشور و اهداء جوایز و در جهت ترویج فرهنگ ایمنی و صرفه جویی در محل نمایشگاه برگزار شد .
منشور اخلاقی سلامت اداری شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری
 • 1397/10/24 دوشنبه منشور اخلاقی سلامت اداری شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری
  منشور اخلاقی سلامت اداری شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری
  منشور اخلاقی سلامت اداری شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

  1. همه امورات اداری برمبنای قانون می باشند و تصمیمات و اقدامات اداری کارکنان می بایست بر اساس احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و اجرایی گردند.
  2. کلیه کارکنان موظفند در تصمیم گیری ها، انجام وظایف و رفتارهای خود منافع و ترجیحات مردم و شهروندان را در نظر بگیرند و امکان دسترسی راحت تر و عام تر به خدمات دولتی را فراهم نمایند.
  3. کارکنان می بایست اطلاعات مربوط به امور و فرآیندهای جاری دستگاه که جنبه اسنادی ندارند را بطور شفاف در چهارچوب ضوابط و مقررات در اختیار ذی نفعان قرار دهند.
  4. کارکنان شرکت موظف هستند نظام و انضباط در انجام فعالیت ها و حضور به موقع در سازمان را مورد توجه قرار دهند.
  5. کلیه مدیران ارشد ومسئولین اداری موظفند در انجام فعالیت ها و تعاملات روابط خویشاوندی، قومی، جنسی، نژادی، مذهبی و ... تاثیری در تصمیماتشان نداشته باشد .
  6. همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مد نظر قرار داده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی فرموده، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.
  7. سعی کنیم تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع، پاسخ گویی و گره گشایی از مشکلات مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود.
  8. از امکانات و تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بکوشیم.
  9. عدم پذیرش هرگونه هدیه ای که درکسب و کار سازمان تاثیرات ناخواسته ایجاد می کند.
  10. بارگزاری متناسب و شفاف اطلاعات در سیستم و پیشگیری از توقف جریان سیال اطلاعات و دانش.
  11. پرهیز از صرف هزینه های مازاد نیاز در امور رفاهی و کارکنان و استفاده مطلوب و بهینه از امکانات موجود.
  12. توجه به نماز اول وقت و همچنین عدم صرف زمان بیش از 20 دقیقه مصوب در نمازخانه شرکت.
  سیامک حیدری
  مدیر عامل
تکریم مشتریان سازمان هدف بنیادی شرکت گاز استان چهارمحال وبختیاری
 • 1397/10/24 دوشنبه تکریم مشتریان سازمان هدف بنیادی شرکت گاز استان چهارمحال وبختیاری
  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در راستای طرح تکریم مشتریان و ایجاد زمینه های ارتباطی شهرستانها
  تکریم مشتریان سازمان هدف بنیادی شرکت گاز استان چهارمحال وبختیاری
  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در راستای طرح تکریم مشتریان و ایجاد زمینه های ارتباطی شهرستانها با مشترکین و بالاخص مشترکین عمده صنعتی ،از شرکت فولاد چهارمحال و همچنین فراورده های نسوز (مهرگداز ) بازدید به عمل آمد .
  مهندس میرزایی (رئیس اداره گاز سفیددشت ) در حاشیه بازدید از این دوشرکت گفت : ناحیه سفیددشت به جهت موقعیت جقرافیایی خاص ،منطقه ای استراتژیک برای استان محسوب شده که می تواند اثر گذاری خاص بر شرایط اقتصادی استان داشته باشد .وی با بیان این که هم اکنون خانوارهای زیادی از شرایط ایجاد شده در ناحیه صنعتی سفیددشت معیشت خودرا تامین می کنند گفت: یکی از افتخارات شرکت گاز استان ایجاد زیر ساخت مناسب از لحاظ تامین گاز مصرفی جهت سرمایه گذاریهای کلان در این منطقه می باشد که فعالان در حوزه های اقتصادی و صنعتی می توانند از پتانسیل ایجاد شده حداکثر استفاده را بنمایند .
  رئیس شرکت گاز سفیددشت از بهره مندی 1802خانواری این شهر با اشتراکی بالغ بر 1900 مشترک خبر داد و گفت : از این تعداد مشترک 43 مورد صنعتی است که تعداد 17 مورد از انها عمده بوده و ایستگاههایی با ظرفیت 400 الی 50000 متر مکعبی را به خود اختصاص داده اند .وی ادامه داد ناحیه سفیددشت با مصرفی بالغ بر 33 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در ماه بصورت میانگین سهم بسزایی را از لحاظ ارزآوری برای استان و کشور دارا می باشد .
  سخنگو و نماینده بازرسی شرکت ملی گاز در استان به نیابت از مدیر عامل در حاشیه بازدیدهای صورت گرفته و در دیدار با مدیران فنی ،عملیاتی و مالی شرکت فولاد چهارمحال با بیان این که هدف از این بازدیدها ایجاد زمینه های ارتباطی موثر بین شرکت گاز در حوضه های شهرستانی و مشترکین عمده در راستای ارتقاء سطح رضایتمندی مشترکین در نظامنامه ارتباط با مشتریان سازمان (crm) می باشد گفت : در جهت تحقق شعار سال (اقتصاد مقاوتی ،حمایت از کالای ایرانی ) تثبیت و تداوم گازرسانی به مشترکین عمده که سهم بسزایی در چرخه تولید ملی دارند از اولویتهای شرکت گاز استان می باشد .
  سخنگو ی سازمان با اشاره به تعاملات سازنده بین شرکت گاز استان و تمامی مشترکین وبالاخص مشترکین عمده ازجمله فولاد چهارمحال و با اشاره به این که گازرسانی به مناطق صعب العبور و جنگلی بدون تامین مالی امکان پذیر نمی باشد ضمن تقدیر از شرکت فولاد چهارمحال بخاطر همکاری صمیمانه در مبحث مطالبات و به روز نمودن واریزی قبوض گاز مصرفی گفت : با توجه به این که اختصاص بودجه و تامین نقدینگی شرکتهای گاز استانی با مبحث وصول مطالبات ارتباط مستقیم دارد از مسئو لین شرکت فولاد خواست با ادامه روند فعلی یاریگر شرکت گاز استان در مباحث توسعه ای و تامین گاز مصرفی مردم شریف استان باشند .
برخورداری 31250 خانواری شهرستان فارسان  از گاز طبیعی در استان چهارمحال و بختیاری
 • 1397/10/18 سه‌شنبه برخورداری 31250 خانواری شهرستان فارسان از گاز طبیعی در استان چهارمحال و بختیاری
  سیامک حیدری ( مدیر عامل شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری ) در مصاحبه ای با اصحاب رسانه از برخورداری 31216 مشترکی شهرستان فارسان با خانواری بالغ بر 31250 خبرداد
  برخورداری 31250 خانواری شهرستان فارسان از گاز طبیعی در استان چهارمحال و بختیاری
  سیامک حیدری ( مدیر عامل شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری ) در مصاحبه ای با اصحاب رسانه از برخورداری 31216 مشترکی شهرستان فارسان با خانواری بالغ بر 31250 خبرداد و گفت : گازرسانی به مناطق محروم در راستای محرومیت زدایی و توسعه عدالت اجتماعی در اولویت کاری این شرکت قرار دارد ودر حال حاضر 99.6 درصد جمعیت شهری و روستایی این شهرستان از گاز طبیعی برخوردارند که این رقم شهرستان را در ردیف شهرستانهای سبز استان قرار داده است .
  مهندس کریم زاده ( رئیس شرکت گاز شهرستان فارسان ) با بیان این که از مجموع 6 شهرو 24 روستای دارای خانوار این شهرستان عملیات گازرسانی به تمامی شهرها و همچنین 20 روستای این شهرستان با شبکه ای بالغ بر 433 کیلومتر و انشعابی بالغ بر 18379 عدد به اتمام رسیده است اخلاق مداری و همگرایی مدیریت و کارکنان در شهرستانها را منشاء و زمینه ساز تحولات و تغییرات عمده در جهت پیشبرد اهداف و ماموریت شهرستانها و نهایتا سازمان دانست و گفت : خوشبختانه زمینه تحقق این رسالت مهم در این شهرستان وجود دارد .
  مهندس کریم زاده گفت : با هماهنگیهای به عمل امده مسئله وصول مطالبات در کل شهرستان با تغییر نگرشی ویژه و با تعامل سازنده با مردم در حال شکل گیری است ادامه داد به جهت جلوگیری از تبعات قطعی گاز مشترکین علاوه بر هشدار های مندرج در قبوض صادره قبل از انجام قطع گاز مشترکین در کلیه تعرفه های تجاری ،صنعتی و خانگی اخطاریه ای با مهلت چند روزه تسلیم مشترکین می گردد و در صورت عدم وصول مطالبات نسبت به قطع گاز اقدام خواهد شد وی از همکاران خواست این تعامل سازنده با مردم را در سرلوحه کار خود قرار داده و رسالت خودرا با توجه به این نکته به سرانجام برسانند .
  رئیس شرکت گاز شهرستان فارسان با اشاره به مشکلات و چالشهای پیش رو در این شهرستان و همچنین حساسیت منطقه ای از مدیر عامل و دیگر مسئولین امر درخواست کرد با نگاهی ویژه یاریگر مدیریت و کارکنان در این شهرستان باشند .وی در پایان از همکاری مسئولین استانی و بالاخص روابط عمومی با ناحیه فارسان تقدیر به عمل آورد .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...


مجری سایت : شرکت سیگما